Vydūno paslaptis

VydunasII
„Vydūnas man atrodo lyg koks Krivių Krivaitis, šventojo ąžuolo ūkanoj pasislėpęs, apmąstymuose  paskendęs,“ – rašė Vydūno amžininkas, kunigas ir rašytojas Lindė Dobilas.

Vydūno paslaptis

Vydūnas reikalingas, artimas ir suprantamas ir šiandien, nors nuo jo gimimo praėjo jau 147 metai.  Didžiojo mūsų tautos žadintojo siela vis dar plevena tarp mūsų. Vydūno žodžiai ir mintys ir šių laikų žmonėms padeda mąstyti, tobulėti, skatina tapti geresniais.

Gimęs įžvelgti daugiau, nei kiti

1868 m. Šilutės raj., Kintuose gimė berniukas, vardu Vilhelmas Storosta. Apie savo žemiškosios gyvenimo kelionės pradžią, remdamasis motinos pasakojimais, jis vėliau rašė: „Vaiko laukdama, motina giedodavo šventas giesmes nuo ryto iki vakaro. Vaikas gimė šventadienio rytmetį gaudžiant Verdainės bažnyčios varpams gražiame namelyje, kuris buvo pastatytas sode prie Šyšos kranto. Atsiskyręs nuo motinos kūno, vaikas giliai atsikvėpęs, bet nesušukęs, – apsižvalgęs, lyg kažko klausytųsi, šypsojosi ir tada, akis užmerkęs, miegojo.“

Vilius Storosta, būsimasis Vydūnas, dar vaiku būdamas mąstė „apie ypatingus savo uždavinius“, apie jam skirtą „nepaprastą pašaukimą“. Anksti rado savyje Dievą ir tautą, kurios dvasiniam augimui skyrė savo gyvenimą.

Į gimtuosius Kintus Vydūnas grįžo baigęs Ragainės mokytojų seminariją. Dvidešimtmetis jaunuolis Vilius Storosta atvyko sirgdamas tada neišgydoma plaučių liga – džiova (tuberkulioze). Tačiau  labai norėjo pasveikti ir darė viską, kad pasveiktų. Klausė seno gydytojo patarimų, darė kvėpavimo pratimus, vaikščiojo po pamario pušynus, tinkamai maitinosi, tapo vegetaru. Pasiekė, ko norėjo:  pasveiko ir nugyveno įdomų ir turiningą gyvenimą iki gilios senatvės, visą gyvenimą laikydamasis jaunystėje išmoktų sveiko gyvenimo būdo principų (iki šiol sklando legendos, kad Vydūno pietūs būdavo „pusė riešuto, pusė obuolio“). Jaunajam mokytojui padėjo šeimininkauti Klara Fülhaz, Kintų pradžios mokyklos rektoriaus giminaitė. Su ja Kintų bažnyčioje Vydūnas ir susituokė.

Vydūnu Vilhelmas Storosta pasivadino vėliau, mokytojaudamas Tilžėje (apie 1907 m). Pats Vydūnas neaiškino savo pasirinkto vardo reikšmės, tačiau jo kūrybos tyrinėtojai spėja, kad slapyvardis „Vydūnas“ yra kilęs nuo žodžio „regėti, išvysti“ – šis žodis taikliai apibūdina pagrindinę mąstytojo savybę įžvelgti, suprasti, apibendrinti ir pasakyti daugiau ir aiškiau, nei kiti.

Vydūno žodžiai žadina tautą

Dideliame mūsų pasaulyje genijų gimsta ne tiek daug. Ne kiekvienam Dievas dovanoja savąją kibirkštį, savos galybės dalelę. Tikrų mąstytojų, rašytojų, kompozitorių, dailininkų, atlikėjų, mokslininkų ir atradėjų žemėje gimsta vienas per šimtmetį.

Mes – maža tauta, tačiau taip pat turime genijų, dieviškosios šviesos palytėtųjų – Čiurlionį, Just. Marcinkevičių, toks neabejotinai buvo ir Vydūnas. Jeigu ne antrasis pasaulinis karas, 1940 m. Vydūnas gal būtų tapęs pirmuoju lietuviu – Nobelio premijos laureatu?

Gaila, kad apie Vydūną iki Nepriklausomybės atkūrimo žinojome tiek mažai – tarybiniais metais jo knygų nespausdino, mokyklose apie Vydūną nekalbėjo. Ir tai suprantama: pačios svarbiausios ir gražiausios Tėvynės meilės ir tautiškumo idėjos, skatinančios mylėti žmones ir pajusti Dievą, netiko „tarybinei propagandai“.

Tačiau išsivadavimas ir mūsų tautos atgimimas prasidėjo būtent su Vydūno vardu. „Vydūno draugijos įkūrimas atgimimo metais (1988 m.) kaip tik sutapo su rašytojo ir filosofo 120 metų jubiliejumi, – pasakoja draugijos pirmininkas ir jo kūrybos tyrinėtojas Vaclovas Bagdonavičius. – Tai buvo tarytum tautos išsivadavimo priešaušrio reiškinys. Juk pirmiausia prasidėjo lietuvių dvasinis atgimimas, politinis sekė po jo.“

Tą pavasarį vienas gražiausų ir didžiausių Vydūno minėjimų įvyko Šilutėje. Po jo „valdžios vyrai“  nuėjo „atšvęsti“, na o entuziastai vydūniečiai, begerdami arbatą nutarė, kad negalima leisti, kad toks mąstytojas, lietuvių tautos pasididžiavimas būtų minimas tik retkarčiais – reikia steigti draugiją! Jos idėjos ir veikla – tai viena didžiausių bangų, įsiūbavusių Sąjūdį ir atnešusių  Lietuvai išsivadavimą.

Pages: 1 2 3 4 5

Contact Us